Zwroty - Banccia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Jeżeli nasze produkty nie spełniły Twoich oczekiwań możesz je zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

 

Jak dokonać zwrotu?  

1.      W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki odeślij na swój koszt zwracane produkty na adres:

Hozze sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 1

63-322 Gołuchów

2.      Do paczki dołącz wypełniony formularz zwrotu - dokument WORDdokument PDF

Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania formularza, wyślij go na nasz adres mailowy: biuro@banccia.eu

3.       Starannie zapakuj paczkę, by uchronić towar przed ewentualnymi uszkodzeniami. Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania i muszą być zapakowane w oryginalne opakowania.  

4.       Zwrot kosztów dokonamy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@banccia.eu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży zapoznaj się z naszym regulaminem. Pełną wersję znajdziesz również poniżej.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.

 

1.   Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 

2.  Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

a)   w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Kwiatowa 1, 63-322, Gołuchów, Polska, w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@banccia.eu

 

3.   W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

4.  Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

 

5.   Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 7 niniejszego paragrafu.

 

6.  Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

7.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:

a)     świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

b)    umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

c)     Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)    Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)     Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f)     szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)    Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)     umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)      Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j)      dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)     Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,

l)      umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)   umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.  Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jako umowy zawartej na odległość, określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730).

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło